شبکه اطلاع رسان باران

زاهدان – خیابان آزادی روبروی بیمارستان علی اصغر ساختمان کوروش طبقه 5 واحد9  تلفن: 33212393- 045

مهندسی پیوند رایانه

بجنورد – خیابان طالقانی غربی کوچه شهید یاهوئیان-کوچه شهید روشن ضمیر  تلفن: 058-32233998

آینده گستر

یزد _ بلوار جمهوری _ پلاک 118  تلفن: 35220003 – 035

آینده گستر

یزد _ بلوار جمهوری _ پلاک 118  تلفن: 35220003 – 035 که در این قرارداد نماینده نامیده می شود منعقد می گردد.